Skopiuj link

Akredytacje dla dziennikarzy na 32. Festiwal Kultury Żydowskiej

Aby otrzymać bezpłatną akredytację na 32. FKŻ, prosimy o wypełnienie i odesłanie na adres robert@jewishfestival.pl (temat: akredytacja 32. FKŻ) formularza akredytacji.

Akredytacje będzie można odebrać w biurze FKŻ przy ulicy Józefa 36 od poniedziałku, 26 czerwca 2023 roku. Poniżej umieszczamy regulamin akredytacji – przesłanie wniosku oznacza akceptację jego zapisów.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: robert@jewishfestival.pl

 

Regulamin akredytacji dla dziennikarzy

Niniejszy Regulamin dotyczy ustalenia zasad przyznawania akredytacji prasowych (zwanych dalej „akredytacjami”), uprawniających do wzięcia udziału, w zakresie i na zasadach określonych poniżej, w wydarzeniach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie (dalej jako FKŻ).

Organizatorem FKŻ jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, z siedzibą w Krakowie (31-056), przy ulicy Józefa 36 wpisane do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000168258, REGON: 350806019, NIP: 6762055190 (dalej jako: Organizator).

Złożenie wniosku o akredytację jest równoznaczne z akceptacją zasad określonych niniejszym regulaminem.

1. Wyróżnia się trzy rodzaje akredytacji dziennikarskich: MEDIA, FOTO oraz TV.

2. Akredytacje dziennikarskie na FKŻ są udzielane nieodpłatnie wyłącznie aktywnym zawodowo przedstawicielom mediów ogólnokrajowych oraz lokalnych (prasa, telewizja, radio) delegowanych do obsługi medialnej FKŻ. W innych przypadkach istnieje możliwość zakupu akredytacji w cenie 500 PLN (pięćset PLN).

3. Ostateczną decyzję o przyznaniu akredytacji (nieodpłatnej i płatnej) podejmuje Organizator FKŻ.

§1 OGÓLNE ZASADY

1. Dziennikarze, którym przyznana została akredytacja otrzymują identyfikator: MEDIA, FOTO lub TV (w zależności od złożonego wniosku o akredytację).

2. Osoby, którym przyznano akredytację wyrażają zgodę na wpisanie ich adresów e-mailowych do bazy danych Organizatora, przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia akredytacji oraz zgadzają się na otrzymywanie newsletterów festiwalowych z adresu robert@jewishfestival.pl oraz office@jewishfestival.pl dotyczących aktualnej oraz kolejnych edycji FKŻ oraz innej działalności Organizatora.

3.
a/ Akredytacje upoważniają do wstępu na wszystkie wydarzenia wymienione w programie FKŻ (zarówno te w programie głównym, jak też w programie wydarzeń towarzyszących, organizowanych przez Partnerów FKŻ), w celu stworzenia materiału dziennikarskiego (prasowego, telewizyjnego lub radiowego) z przebiegu FKŻ przeznaczonego do publikacji w prasie i innych środkach masowego przekazu (radio i telewizja).

b/ Wyjątkiem jest Kolacja Szabatowa, organizowana przez JCC Krakow: aby otrzymać wstęp na to wydarzenie należy skontaktować się bezpośrednio z JCC Kraków. Fakt posiadania akredytacji na FKŻ nie zwalnia z opłaty za uczestnictwo w tym wydarzeniu.

c/ Posiadacze akredytacji są zobowiązani do wcześniejszego zgłaszania chęci uczestnictwa w wydarzeniach z ograniczoną ilością osób. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wejścia w przypadku braku miejsc.

d/ Organizator nie gwarantuje posiadaczom akredytacji wstępu na wszystkie wydarzenia organizowane przez partnerów Organizatora. Po zgłoszeniu zainteresowania drogą mialową lub telefoniczną, Organizator w jak najkrótszym terminie potwierdzi posiadaczowi akredytacji taką możliwość.

4. Przygotowane przez akredytowanych dziennikarzy materiały z wydarzeń FKŻ mogą być wykorzystanie wyłącznie w takim zakresie, jaki nie narusza praw innych osób, w tym prawa do wizerunku, dóbr osobistych, praw do znaku towarowego.

5. Udział w niektórych wydarzeniach, oprócz uzyskania akredytacji, wymaga również wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia obecności. Informacje o wydarzeniach wymagających wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia obecności zostaną przesłane akredytowanemu dziennikarzowi e-mailem na adres podany w formularzu akredytacyjnym.

6. Akredytowani dziennikarze nie mogą zakłócać przebiegu wydarzenia, utrudniać odbioru wydarzenia przez publiczność. Obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania z lampą błyskową oraz zastawiania i blokowania ciągów komunikacyjnych, przejść, dróg ewakuacyjnych, wejść i wyjść z obiektów festiwalowych, wejść na scenę.

7. Akredytowani dziennikarze zobowiązani są powstrzymywać się od wszelkich działań, które by uniemożliwiały lub utrudniały pracę przedstawicieli innych mediów oraz przestrzegać zasad obecności mediów (w szczególności fotografów oraz ekip TV) a ponadto dostosować się do ograniczeń w wykorzystaniu materiałów z wydarzenia, w szczególności tych wynikających z kontraktu z występującym / prowadzącym. Informacja o ewentualnych ograniczeniach zostanie przekazana akredytowanym dziennikarzom najpóźniej w dniu wydarzenia.

8. Ekipy telewizyjne wraz z wnioskiem o akredytację składają listę wydarzeń, które chcą filmować. Organizator jest uprawniony do odmówienia wstępu ekipie telewizyjnej na niektóre wydarzenia FKŻ, jeżeli ilość ekip telewizyjnych może zakłócać przebieg wydarzenia lub utrudniać odbiór przez publiczność albo kiedy prowadzący / występujący nie wyrazi zgody na obecność ekipy telewizyjnej. Powyższe zasady dotyczą przedstawicieli wszystkich mediów.

9. Akredytacja nie upoważnia jej posiadaczy do wstępu na scenę, backstage oraz green roomu podczas koncertów FKŻ.

10. Wywiady z artystami i gośćmi FKŻ są umawiane przez Roberta Gądka, adres e-robert@jewishfestival.pl W tym celu przed rozpoczęciem FKŻ akredytowany dostarczy e-mailem na powyższy adres listę osób, z którym akredytowany chciałby przeprowadzić wywiad. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia umówienia spotkania, jeżeli nie wyrazi na nie zgody artysta.

11. Organizator jest uprawniony do usunięcia akredytowanego z wydarzenia FKŻ oraz do cofnięcia akredytacji w następujących przypadkach:

a. Akredytowany nie przestrzega którejkolwiek z zasad określonych w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
b. Akredytowany swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla innych uczestników wydarzenia FKŻ lub utrudnia jego prowadzenie.
c. Akredytowany nawołuje do popełnienia przestępstwa lub stosuje wypowiedzi o charakterze dyskryminującym, rasistowskim, ksenofobicznym, szowinistycznym, seksistowskim, homofobicznym lub inne wypowiedzi o podobnym charakterze.
d. Akredytowany przekazał dokument akredytacji osobie trzeciej celem umożliwienia jej wstępu na wydarzenia FKŻ lub w inny sposób narusza zasady korzystania z akredytacji.
e. Akredytowany nie stosuje się od poleceń Organizatora lub osób upoważnionych przez Organizatora.

§ 2 ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI

1. Warunkiem przyznania akredytacji jest wypełnienie wniosku o przyznanie akredytacji dziennikarskiej i przesłanie go na adres mailowy robert@jewishfestival.pl w terminie okreśłonym w osobnym ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora – w sekcji Press room. Wniosek o akredytację jest zamieszczony na stronie www.jewishfestival.pl w zakładce Press room, może być też przesłany e-mailem na życzenie dziennikarza.

2. Akredytacje dziennikarskie mogą być udzielone wyłącznie aktywnym zawodowo przedstawicielom mediów i delegowanym do obsługi FKŻ przez redakcję, co jest potwierdzane na wniosku o akredytację.

3. Decyzja o przyznaniu akredytacji zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o akredytację niezwłocznie – nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem danej edycji FKŻ.

4. Akredytacje można odbierać osobiście w biurze Stowarzyszenia Festiwal Kultury Żydowskiej (ul. Józefa 36, Kraków) w terminie podanym w osobnym ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora w sekcji Press room.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.

6. Liczba akredytacji dziennikarskich, a w szczególności tych dla fotoreporterów oraz ekip telewizyjnych jest ograniczona.

7. W wypadku akredytacji płatnych, kwota 400 PLN zostanie wpłacona przez osobę, której udzielono akredytacji, przelewem na konto Stowarzyszenia, podane w wiadomości e-mail potwierdzającej przyznanie akredytacji lub gotówką w kasie Stowarzyszenia najpóźniej w momencie odbioru akredytacji.

§ 3 OBSŁUGA MEDIALNA FKŻ

1. Akredytowani dziennikarze są zobowiązani do przestrzegania zasad wymienionych w niniejszym regulaminie oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Akredytowani dziennikarze – podczas zbierania materiałów oraz ich wykorzystywania – są zobowiązani do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa i praw osób trzecich, a w szczególności nie mogą naruszać prawa do wizerunku osób trzecich, innych dóbr osobistych, w tym prawa autorskiego.

3. Akredytowani dziennikarze są zobowiązani do przekazania Organizatorowi materiału zebranego podczas FKŻ w formie elektronicznej, w celach dokumentacji FKŻ oraz w celu wykorzystania w granicach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w terminie 7 (siedmiu) dni od ich publikacji.

§ 4 COFNIĘCIE AKREDYTACJI

1. Akredytacje wydawane są imiennie zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o akredytację. Organizator lub osoby działające w jego imieniu (w tym ochrona wydarzeń FKŻ oraz wolontariusze) zastrzega sobie prawo do legitymowania posiadaczy akredytacji w razie podejrzenia o bezprawne z niej korzystanie lub naruszanie niniejszego Regulaminu. Zakazane jest przekazywanie identyfikatora stwierdzającego udzielenie akredytacji innym osobom.

2. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego korzystania z identyfikatora medialnego oraz w przypadku łamania zasad opisanych w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo do cofnięcia akredytacji, odebrania identyfikatora i zabronienia akredytowanemu udziału w wydarzeniach FKŻ. W przypadku, jeżeli dotyczy to osoby, która otrzymała akredytację odpłatną, nie ma ona prawa domagania się zwrotu wpłaconej kwoty.

3. Decyzja o odebraniu akredytacji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Osoba, której odebrano akredytację z powodu naruszenia zasad regulaminu, niedostosowania się do poleceń Organizatora lub nieuprawnionego korzystania z akredytacji, nie ma prawa ubiegać się o akredytację w przyszłości.

4. Akredytacje zostaną odebrane ich posiadaczom w przypadkach opisanych również w § 1 pkt 11 niniejszego regulaminu.